Օգտակար նյութեր

Այստեղ առկա են մեր ծրագրի կարողությունների զարգացման գործողություններին առնչվող բոլոր պրեզենտացիաները, օժանդակ նյութերը և այլ գրականություն: 

Արտաքին կապեր դասընթացի պրեզենտացիա

ER_presentation_AM.pdf

Արտաքին կապեր դասընթացի օժանդակ նյութեր

ER_Handouts_AM.pdf

Եվրոպական միության արտաքին գործողությունների հաղորդակցության և տեսանելիության ձեռնարկ, 2010 (միայն անգլերեն)

EU_communication_and_visibility_manual.pdf

Արդյունավետ թիմային հանդիպումներ (միայն անգլերեն)

Effective_Team_ Meetings.pdf

«Սոլիդարնոստ» ազգային անկախ արհմիություն

NSZZ „Solidarność”.pdf

Պոդլասկե վոյևոդության տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ

LSG and civil society - Podlaskie region.pdf

8 խորհուրդ ֆոնդահայթայթման համար

Fundraising_8 tips_AM.pdf

Մեդիա ռազմավարություն մշակելու ուղեցույց (միայն անգլերեն)

Guide _media_strategy.pdf

Սոցիալական մեդիա (միայն անգլերեն)

Social_Media.pdf

Տնտեսական հիմնադրամ. գործունեությունը և ազդեցությունը տնտեսական զարգացման գործում

Economic Foundation.pdf

Ներկայացման հմտություններ (միայն անգլերեն)

Presentation_Skills.pdf

Սոցիալական ձեռնարկատիրության դասընթացի պրեզենտացիա

SE_presentation_AM.pdf