Օգտակար նյութեր

Այստեղ առկա են մեր ծրագրի կարողությունների զարգացման գործողություններին առնչվող բոլոր պրեզենտացիաները, օժանդակ նյութերը և այլ գրականություն: 

Ռազմավարական մտածողություն և պլանավորում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, դասընթացի նյութեր, INTRAC, 2008 (միայն անգլերեն)

Strategic_thinking&planning.pdf

Ռազմավարական պլանավորում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, ամփոփ նկարագիր (միայն անգլերեն)

Strategic_planning in NPOs.pdf

Ծրագրի տրամաբանության կապն ազգային ռազմավարության հետ, օրինակ (միայն անգլերեն)

Example_IL.pdf

Ռազմավարական պլանավորման օժանդակ նյութեր

SP_handouts_AM.pdf

Կազմակերպական կառավարման դասընթացի պրեզենտացիա _1

OM_Presentation_AM_1.pdf

Կազմակերպական կառավարման դասընթացի պրեզենտացիա_2

OM_Presentation_AM_2.pdf

Կայունության ցուցանիշի գրքույկ, Բալթիկ համալսարանի քաղաքային ֆորում, 2007 (միայն անգլերեն)

Sustainability_indicator.pdf

Խորհուրդներ դրամաշնորհների դիմող ՔՀԿ—ներին

Hints&Tips_AM.pdf

Ծրագրի մշակման հիմնական սկզբունքները

Highlights_ Project_Development_AM.pdf

Ծրագրի ցիկլի կառավարման ուղենիշներ, 1-ին մաս, Եվրոպական հանձնաժողով, 2004 (միայն անգլերեն)

PCM_guidelines.pdf

Հասարակական կազմակերպությունների կառավարման ձեռնարկ

NGO_Governance_Handbook_AM.pdf

Տրամաբանական կառուցվածքի մոտեցման ուղեցույց, Եվրոպական ինտեգրման գրասենյակ, 2011 (միայն անգլերեն)

LFA_guide.pdf