Օգտակար նյութեր

Այստեղ առկա են մեր ծրագրի կարողությունների զարգացման գործողություններին առնչվող բոլոր պրեզենտացիաները, օժանդակ նյութերը և այլ գրականություն: 

Մշտադիտարկում և գնահատում

Monitoring_&_Evaluation.pdf

ԵՄ ծրագրերի կառավարման (Իրականացման փուլ) դասընթացի պրեզենտացիա

EU_PM_Implementation_stage_presentation.pdf

PRAG

PRAG.pdf

Ծրագրի կառավարում

Project_Management.pdf

Փոքր դրամաշնորհային նախագծի ուղենիշներ

SGS_Guidelines_for_small_grants_applicants.pdf

Փոքր դրամաշնորհային նախագիծ/ հաճախակի տրվող հարցեր

SGS_FAQ.pdf

ՓԴՆ. լրացուցիչ տեղեկատվություն ամբողջական հայտադիմումների վերաբերյալ

SGS_FA_Additional_Information.pdf

ԵՄ ծրագրերի կառավարման (Նախաձեռնման փուլ) դասընթացի պրեզենտացիա

EU_PM_Initiation_stage_presentation.pdf